Sääasema Leppioja Haapavesi Finland

Leveysaste|Pituusaste|Korkeus merenpinnasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rss

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedotteet     ELY-keskusten RSS-palvelut
11.05.2021 11:18
Sään lämpeneminen kiihdyttää lumen sulamista ja ennusteissa luvataan myös vesisateita. Iijoen tulvasta ennustetaan keskimääräistä suurempaa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus kehottavat varautumaan tulviin.
11.05.2021 10:03
Yhteysviranomainen toteaa hankealueen poikkeuksellisen laajuuden ja vaihtoehtojen alueellisen varsin suuren vaihtelun tuovan epävarmuutta vaihtoehtojen väliseen vaikutusten arviointiin. Hanke poikkeaa useista muista tuulivoimahankkeista myös siinä, että voimaloiden väliset etäisyydet ovat tavanomaista suuremmat ja hankealueen keskellä on suuria alueita, joilla ei sijaitse voimaloita. Arvioinnissa ei ole tuotu esille sellaista vaihtoehtoa, että suunniteltuja voimaloita olisi ryhmitelty tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, mikä on varteenotettava epävarmuustekijä hankkeen erilaisia ympäristövaikutuksia arvioitaessa.
11.05.2021 06:32
10.05.2021 07:53
10.05.2021 07:15
Yli vuoden kestänyt koronakausi on kurittanut Pohjois-Pohjanmaankin elinkeinoja ja työmarkkinoita monin tavoin. Kevään 2020 alkushokin jälkeen toipuminen Pohjois-Pohjanmaalla on edennyt kuitenkin kohtalaisen hyvin, eikä isoa konkurssi- tai työttömyysaaltoa ole toteutunut.
04.05.2021 05:31
Työttömyys on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen korkealla tasolla, mutta työllisyystilanteen parantuminen näkyy mm. avointen työpaikkojen määrän lisääntymisenä sekä lomautusten vähentymisenä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Maaliskuussa käynnistyneiden työllisyyden kuntakokeilujen odotetaan osaltaan tukevan työllistämistoimien tehostamista Oulun kaupunkiseudulla sekä Raahen ja Ylivieskan seuduilla.
04.05.2021 05:28
Valtatien 22 liikenneympäristöä parannetaan Muhoksella välillä Honkala – Niementie. Hankkeessa rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä Suokyläntien ja valtatien 22 risteykseen, rakennetaan kevyen liikenteen väyliä ja suljetaan yksityisteiden liittymiä. Toimenpiteillä parannetaan kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta.
28.04.2021 06:36
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii tie- ja rakennussuunnitelmaa maantien 815 (Lentokentäntie) parantamiseksi välillä Pohjantie–Hailuodontie. Hankkeen tavoitteena on tieosan ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen ja turvallisuuden parantaminen, jalankulku- ja polkupyöräliikenneolosuhteiden parantaminen sekä liikennemelun asutukselle aiheuttamien meluhaittojen vähentäminen. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan kanssa.
26.04.2021 06:48
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut tienkäyttäjäpalveluiden kehittämissuunnitelman. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on tarjota myös jatkossa kaikille tienkäyttäjäryhmille riittävästi turvallisia pysähtymismahdollisuuksia ympäri vuoden.
23.04.2021 11:12
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valvoo Stora Enson Oulun tehtaan toimintaa ja sen ympäristölupaa. Tehtaan aiheuttamien pitkittyneiden hajuhaittojen vuoksi valvontaresursseja on jouduttu käyttämään tehtaan valvontaan lähes päivittäin.
23.04.2021 08:05
Hankkeen rakennustyöt ovat olleet talvitauolla ja koska kevät on edennyt nopeasti, niin rakennustöitä päästämään jatkamaan arvioitua aikaisemmin. Rakennustyöt aloitetaan Kitkantiellä Vienantien ja Rantatien välisellä alueella, joka suljetaan liikenteeltä 3.5.2021 alkaen. Kiinteistöille Kitkantie 19, 20, 21, 22 ja 24 säilytetään kulkuyhteys Kitkantien kautta. Sulkemisen arvioitu kesto on noin 2 kuukautta.
23.04.2021 06:33
Tähän mennessä tulvakevät 2021 on ollut Pohjois-Pohjanmaan jokivesistöjen osalta rauhallinen. Tulvahuippu saavutettaneen- Kiiminkijoella ja sitä eteläisimmillä jokialueilla tulevan viikonlopun aikana tai ensiviikon alussa. Oulujokea eteläisimmillä alueilla virtaamat eivät nykyisestä juurikaan kasva, elleivät poikkeuksellisen suuret sateet muuta tilannetta. Tulvahuippujen virtaamat jäävät useimmilla joilla keskimääräistä pienemmiksi.
22.04.2021 13:31
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2021 on valmistunut. Työssä on määritelty kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutaso Raahen seudulle sekä Raahen, Oulaisten ja Oulun välille. Samalla on laadittu joukkoliikenteen linjasto tulevaa sopimuskautta varten. Suunnitelman mukaan kilpailutettu liikenne käynnistyy elokuussa 2021.
19.04.2021 06:44
Oulun edustan Rommakonväylällä havaittiin öljyä veden pinnalla 2.4.2021. Päästölähdettä on selvitelty alueen toiminnanharjoittajien, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen, Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on torjunut öljyvahinkoa imeyttämällä öljyä ja rajoittamalla öljyn leviämistä puomitusten avulla. Osittain öljy on myös haihtunut veden pinnalta.
13.04.2021 13:19
Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuippujen odotetaan olevan tavanomaisen suuruisia. Kiiminkijoen eteläpuolisella alueella tulvahuippuja odotetaan saapuvaksi huhtikuun loppupuolella.Mahdolliset suuret vesisateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja aiheuttaa odotettua suurempaa tulvimista. Iijoella ja Kuivajoella tulvahuippu ajoittunee toukokuun ensimmäiselle viikolle.
12.04.2021 05:00
Raahen alueelle on aikanaan rakentunut monimutkainen vesistöjärjestelmä terästehtaan vedensaannin varmistamiseksi. Laaditussa selvityksessä vesistöjärjestelmän käyttöön haetaan sellaisia ratkaisuja, että tehtaan vedenkäytön lisäksi huomioitaisiin nykyistä paremmin myös vesistöjen tila, tulvasuojelu ja virkistyskäyttö. Kehittämisehdotuksia esitellään kaikille avoimessa virtuaalisessa tilaisuudessa keskiviikkona 14.4. klo 17-18.30.
08.04.2021 12:04
Järvien happitilanne oli hyvä erinomaisessa ja hyvässä ekologisessa tilassa olevissa järvissä. Heikoin happitilanne oli matalissa ja rehevissä järvissä, joiden ekologinen tila on pääosin hyvää huonompi. ELY-keskukseen ei ole tullut talven aikana ilmoituksia kalakuolemista.
06.04.2021 06:09
Siikalatvan kunta on hakenut omistamalleen kiinteistölle luonnonsuojelualueen perustamista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen haetun noin 53 hehtaarin suuruisen Limpsiönmäen luonnonsuojelualueen perustamisesta.
01.04.2021 04:36
Tervetuloa kuulemaan Haapajärven padotus- ja juoksutusselvityksen sisällöstä virtuaaliseen Microsoft Teams -tilaisuuteen 20.4.2021 klo 9.30–10.30. Kaikille avoin tilaisuus järjestetään vallitsevan koronatilanteen vuoksi verkossa. Tilaisuudessa esitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Sitowise Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen tekemä selvitys.
31.03.2021 07:11
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt syksyllä 2020 toimenpideselvityksen valtatien 4 kehittämisestä Pulkkilan ja Haurukylän välillä. Selvityksessä määritetään pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet yhteensä noin 60 km pituiselle valtatiejaksolle, joka sijoittuu Siikalatvan, Limingan ja Tyrnävän kuntien alueelle.
30.03.2021 05:01
Työttömyys on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen korkealla tasolla. Keväällä 2020 alkaneen koronakriisin vaikutukset näkyvät edelleen mm. kokoaikaisesti lomautettujen suurena määränä. Viime kesästä lähtien lomautusten määrä on kuitenkin vähentynyt. Helmikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 23 800 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut) eli työttömiä oli 4 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 3 300, mikä on noin 1 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoi-masta) oli Pohjois-Pohjanmaalla 12,7 %, mikä on samaa tasoa kuin maassa keskimäärin (12,4 %). Työttömien työnhakijoiden määrä oli noussut vuoden takaisesta Pyhäntää lukuun ottamatta kaikissa muissa kunnissa. Maa-kunnan kunnista alhaisin työttömyysaste oli Pyhännällä (8,9 %) ja korkein Vaalassa (17,3 %). Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 13 800 ja työttömyysaste oli 13,9 %.
29.03.2021 11:17
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä Jokilaaksojen joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2021 on valmistunut. Työssä on määritelty alueen kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutaso sekä laadittu joukkoliikenteen linjasto tulevaa sopimuskautta varten. Suunnitelman mukaan kilpailutettu liikenne käynnistyy elokuussa 2021.
29.03.2021 06:26
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä liikuntapalveluiden ja FinTraffic Oy:n kanssa laatinut tien ja katujen rakennussuunnitelman maantielle 815 (Oulunlahdentie) Haarasuontien liittymään Oulun Maikkulassa.
26.03.2021 13:27
Työt alkavat viikolla 14 ja töiden on määrä valmistua kokonaisuudessaan lokakuun 2021 loppuun mennessä.
25.03.2021 10:20
Tie on suljettu liikenteeltä 6.4. - 6.6.2021.